Upute

Autori prijavljuju priloge putem online alata za predaju radova i sažetaka 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org. Prilozi se predaju u obliku anonimiziranog sažetka u MS Word dokumentu na zadanom predlošku (okviru) sažetka. Uz anonimizirani sažetak, autori dostavljaju i dodatne podatke o autoru/autorima.

Autori mogu prijaviti sljedeće vrste priloga:

Izlaganja:
Do 15 minuta prezentacije o znanstvenim i stručnim istraživanjima, dobrim praksama, iskustvima i obrazovnim projektima. Izlagači će biti raspoređeni po sesijama ovisno o prijavljenoj temi i bit će im dostupno računalo i projektor. Materijale za usmeno izlaganje potrebno je osobno dostaviti moderatoru sesije.

Prijava za sudjelovanje s izlaganjem predaje se putem online alata za predaju radova i sažetaka: 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org s odabirom priloga: izlaganje.

Okrugli stol:
Sesije u trajanju do 90 minuta koje će biti poučne i obrazovne i stručne prirode a namijenjene su poticanju interaktivnih rasprava za sudionike koji dijele zajedničke interese.

Prijava za sudjelovanje s okruglim stolom predaje se putem online alata za predaju radova i sažetaka: 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org  s odabirom priloga: okrugli stol.

Radionice:
Radionica je oblik skupnog rada pri čemu svi sudionici uz pomoć stručnog voditelja sudjeluju u zajedničkom procesu razmjene iskustava i učenja. Radu u radionicama je organiziran u skupinama i najčešće traje do 90 minuta. U radionicama se koriste različite tehnike skupnog rada: aktivnosti uključivanja, rad u malim skupina.

Prijava za sudjelovanje s radionicom predaje se putem online alata za predaju radova i sažetaka: 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org s odabirom priloga: radionica.

Posteri:
Kratke grafičke prezentacije koje će se prezentirati u posebnoj sesiji. Poster mora biti informativan, ali i vizualno privlačan. Dobar je izbor izlaganja za one sudionike koji žele povećati vidljivost svoga rada te predstaviti svoje istraživanje ili prikaz dobre prakse na efektan, vizualno privlačan i sažet način. Postere je potrebno donijeti u tiskanom obliku na skup, ali ih se i prilaže u elektroničkom obliku u PDF formatu putem online alata za predaju radova i sažetaka. Tekst postera treba biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Font u tekstu postera ne smije biti manji od 12 pt. Poster treba imati jasno naznačen naslov te ime i prezime svih autora.

Prijava za sudjelovanje s posterom predaje se putem online alata za predaju radova i sažetaka: 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org  s odabirom priloga: posteri.

Pomakni se na vrh